Realizačný tím Hockey club Petržalka 2010

hrac-1-1Vedenie klubu:    

Prezident:                JUDr. Lukáš Machala

Kontakt:                    0917 176 779,   e-mail:  hcpetrzalka@gmail.com

        Viceprezident:         Ing. Martin Pinček

        Kontakt:                     0907 784 446,   e-mail: zimnystadionpetrzalka@gmail.com

        Viceprezident:         Ing. Jozef Pinček

Kontakt:                    0905 5640 947 ,  e-mail: dodopin@azet.sk


 

Tréneri a vychovávatelia:

Tréner:                      Evžen Surovka

Licencia:                    trénerská licencia A

Kategória:                dorast,  hlavný tréner, starší žiaci 7-8 hlavný tréner

Kontakt:                    0907 115 264,   e-mail: evzensurovka@gmail.com

—————————————————————————————————————–

        Tréner:                      Mgr. Peter Solmoši

        Licencia:                    trénerská licencia A+

        Kategórie:                 predprípravka 3-4 ,  hlavný tréner

        Kontakt:                    0907 636 302,   e-mail: solmo@centrum.sk

——————————————————————————————————————–

Tréner:                       Roman Milec

Licencia:                     trénerská licencia B

Kategória:                  predprípravka 0-1-2 hlavný tréner, mladší žiaci 5-6 hlavný tréner

Kontakt:                   0905 854 017, e-mail:

         ——————————————————————————————————————–

Tréner:                       Mgr. Andrej Blaha

Licencia:                    trénerská licencia D

Kategória:                  starší žiaci  7-8  asistent trénera

Kontakt:                    0911 297 379, e-mail:

         ——————————————————————————————————————–

       Tréner:                      Jerguš Čáni

      Licencia:                  trénerská licencia D

      Kategória:                dorast  asistent trénera , predprípravka 3-4  asistent trénera

       Kontakt:                      0904 416 447, e-mail:

————————————————————————————————————————

Tréner:                        Erik Ernst

Licencia:                     trénerská licencia D

Kategória:                  predprípravka 0-1-2 asistent trénera, mladší žiaci 5-6 asistent trénera

Kontakt:                     0915 449 760, e-mail: erik.ernst@hotmail.com

————————————————————————————————————————

      Tréner:                      Roman Mega

      Licencia:                  trénerská licencia B

      Kategória:               brankári hlavný tréner

      Kontakt:                 0911 410 111, e-mail:

————————————————————————————————————————-

     

Vedúci družstva detí/mládeže:

 1. je volený z radov rodičov družstva určenej vekovej kategórie a je potvrdený do funkcie  trénerom družstva tejto kategórie na obdobie jednej sezóny;
 2. zabezpečuje počas zápasov technické náležitosti družstva – zápis, registračné preukazy, strava, doprava atď.;
 3. môže zvolať rodičovské združenie minimálne 1x za šesť mesiacov, kde pozve aj zástupcov vedenia hokejového klubu;
 4. je prvou kontaktnou osobou medzi rodičmi a trénermi príslušného družstva a vedením hokejového klubu;
 5. nesmie zasahovať do tréningového procesu družstva a do nominácie hráčov na zápasy;
 6. pomáha zabezpečovať dodržiavanie disciplíny hráčov počas výjazdov na zápasy; 
 7. pomáha dbať o bezpečnosť zverených hráčov počas výjazdov na zápasy; 
 8. pomáha dbať o poriadok v šatniach pri domácich stretnutiach, ako aj pri zápasoch vonku;
 9. dodržiava zásady životosprávy a slušného správania sa pri výkone činnosti; 
 10. rešpektuje pokyny trénera a vnútorné smernice klubu pri výkone činnosti;
 11. má nárok na stravovanie a ubytovanie pri športových akciách príslušného družstva; 
 12. má nárok na poskytnutie jednotného oblečenia a ostatného vybavenia k vykonávaniu činnosti vedúceho družstva formou výpožičky, ak prináleží príslušnému družstvu na základe rozhodnutia vedenia klubu;
 13. má právo predložiť trénerovi návrh na potrestanie hráča, ktorý porušil disciplínu