Realizačný tím Hockey club Petržalka 2010

hrac-1-1Vedenie klubu:    

Prezident:                JUDr. Lukáš Machala

Kontakt:                    0917 176 779,   e-mail:  hcpetrzalka@gmail.com

        Viceprezident:         Ing. Martin Pinček

        Kontakt:                     0907 784 446,   e-mail: zimnystadionpetrzalka@gmail.com

        Viceprezident:         Ing. Jozef Pinček

Kontakt:                    0905 5640 947 ,  e-mail: dodopin@azet.sk

 

 

Tréneri a vychovávatelia:

Tréner:                      

Licencia:                    

Kategória:                

Kontakt:                     e-mail:

—————————————————————————————————————–

        Tréner:                      

        Licencia:

        Kategórie: 

        Kontakt:                      e-mail: 

——————————————————————————————————————–

Tréner:                       Roman Milec

Licencia:                    trénerská licencia B

Kategória:                  predprípravka 0-1-2 hlavný tréner

Kontakt:                     e-mail: rmilec@gmail.com

         ——————————————————————————————————————–

Tréner:                       

Licencia:                    

Kategória:  

Kontakt:                     e-mail:

         ——————————————————————————————————————–

       Tréner:                      

      Licencia:                  

      Kategória: 

       Kontakt:                       e-mail:

————————————————————————————————————————

Tréner:                        

Licencia:                   

Kategória:  

Kontakt:                      e-mail: 

————————————————————————————————————————

      Tréner:  

      Licencia:                  

      Kategória: 

      Kontakt:                  e-mail:

————————————————————————————————————————-

     

Vedúci družstva detí/mládeže:

 1. je volený z radov rodičov družstva určenej vekovej kategórie a je potvrdený do funkcie  trénerom družstva tejto kategórie na obdobie jednej sezóny;
 2. zabezpečuje počas zápasov technické náležitosti družstva – zápis, registračné preukazy, strava, doprava atď.;
 3. môže zvolať rodičovské združenie minimálne 1x za šesť mesiacov, kde pozve aj zástupcov vedenia hokejového klubu;
 4. je prvou kontaktnou osobou medzi rodičmi a trénermi príslušného družstva a vedením hokejového klubu;
 5. nesmie zasahovať do tréningového procesu družstva a do nominácie hráčov na zápasy;
 6. pomáha zabezpečovať dodržiavanie disciplíny hráčov počas výjazdov na zápasy; 
 7. pomáha dbať o bezpečnosť zverených hráčov počas výjazdov na zápasy; 
 8. pomáha dbať o poriadok v šatniach pri domácich stretnutiach, ako aj pri zápasoch vonku;
 9. dodržiava zásady životosprávy a slušného správania sa pri výkone činnosti; 
 10. rešpektuje pokyny trénera a vnútorné smernice klubu pri výkone činnosti;
 11. má nárok na stravovanie a ubytovanie pri športových akciách príslušného družstva; 
 12. má nárok na poskytnutie jednotného oblečenia a ostatného vybavenia k vykonávaniu činnosti vedúceho družstva formou výpožičky, ak prináleží príslušnému družstvu na základe rozhodnutia vedenia klubu;
 13. má právo predložiť trénerovi návrh na potrestanie hráča, ktorý porušil disciplínu