Hokejové srdce

2percenta (970x240)

Priatelia,

žijeme v dobe, kedy sa vytráca pocit spolupatričnosti, kedy zabúdame na výchovu nastupujúcej generácie a neponúkame jej pozitívne vzory. Na Slovensku je  málo príkladov, kedy sa dokážeme zjednotiť a ťahať spontánne za jeden povraz aspoň pár dní v roku. Jedným z takých spoločenských fenoménov je ľadový hokej, ktorý roky vlieva optimizmus a pocit hrdosti všetkým obyvateľom nášho štátu. Aby slovenský hokej nezanikol, je treba dať šancu mladým nádejným športovcom. Na pravom brehu Dunaja vznikol nový klub ľadového hokeja HC Petržalka 2010, ktorý sa uchádza o Vašu dôveru. Pomôžte nám priniesť do slovenského hokeja novú krv, talentované deti, ktoré nevyrastajú vždy v tých bohatších rodinách.  Pracovať s deťmi a mladými ľuďmi vnímame ako naše poslanie, ako potrebu splatiť slovenskej spoločnosti to, čo sme v detstve od nej dostali my. Vieme, že väčšina z Vás rozmýšľa a cíti rovnako, preto nám pomôžete. Kvapka ku kvapke spoločne vytvorí more, ktoré bude rásť spolu s našim odhodlaním a profesionálnym zápalom vytvoriť mnohým deťom krajšie detstvo a pomôcť slovenskému hokeju vrátiť ozajstné talenty na ľad.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!

 

Vaši Petržalskí Panteri

logo-white

VZOR-potvrdenie-o-zaplateni-dane-2015

 

VZOR_Vyhlásenie_2015

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2014 platí   daň za zdaňovacie obdobie roku 2013, uvedie sa rok 2013.

 2. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane  v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

3. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

4. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

5. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania – daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať daňový nedoplatok z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň daňový preplatok, v riadku 11 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

 6. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná.  Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.

 

Asignácia dane

Čo je asignácia dane alebo poukázanie podielu zaplatenej dane ?

Asignácia dane je právo daňovníka poukázať určitú časť ním zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely. V roku 2011 sa poukazuje podiel zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie roku 2010.

Kto poukazuje podiel zaplatenej dane ?

Poukázať podiel zaplatenej dane môže daňovník -poskytovateľ, ktorým je:

a) fyzická osoba
b) právnická osoba

a to po skončení zdaňovacieho obdobia vyhlásením, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe – prijímateľovi uvedenému v § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Ako sa poukazuje podiel zaplatenej dane ?

1/ Daňovník– fyzická osoba, má dve možnosti ako poukázať podiel zaplatenej dane. V závislosti od spôsobu vysporiadania daňovej povinnosti to môže urobiť:

 • v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania; pričom v tlačive daňového priznania vyplňuje „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby“ alebo

 • vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej danepredloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti mu vykonal zamestnávateľ.

2/ Daňovník – právnická osoba má len jednu možnosť na poukázanie podielu zaplatenej dane a môže to urobiť:

 • v daňovom priznaní – v lehote na podanie daňového priznania na tlačive daňového priznania vyplňuje „ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.“

Minimálna výška poukázaného podielu zaplatenej dane daňovníkom – fyzickou osobou v daňovom priznaní

Daňovník – fyzická osoba poukazuje podiel zaplatenej dane:

 • do výšky 2 %zaplatenej dane, najmenej však 3,32 €,

 • vždy len určenému jednému prijímateľovi, t. j. právnickej osobe uvedenej v § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov,

 • ak uplatňuje táto fyzická osoba nárok na daňový bonus (podľa § 33 zákona o dani z príjmov), potom zaplatenou daňou na účely výpočtu 2 % je zaplatená daň znížená o daňový bonus.

Minimálna výška poukázaného podielu zaplatenej dane daňovníkom – právnickou osobou v rokoch 2011 až 2018

Daňovník – právnická osoba poukazuje podiel zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie v rokoch 2011 až 2018:

Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) a § 52i zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2011ukladá povinnosť postupného znižovania podielu zaplatenej dane z 2 % v roku 2010 až na 0,5 % do roku 2019. V rokoch 2010 až 2018 je poukazovanie podielu zaplatenej dane zároveň viazané na poskytnutie finančného daru daňovníkom, ktorí nie sú založení/zriadení na podnikanie tak, ako sú definovaní v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov a v nadväznosti na vymedzenie podnikania podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. Nemusí ísť pritom o prijímateľov uvedených vo vyhlásení, ktorým sa poukazuje podiel zaplatenej dane.

Od roku 2019 bude môcť daňovník – právnická osoba, poskytnúť podiel zaplatenej dane už len do výšky 0,5 % jeho zaplatenej dane, a to bez podmienky súčasného poskytnutia finančného daru.

Prehľad možnosti poukázania % zaplatenej dane v závislosti od splnenia podmienky poskytnutia finančného daru v rokoch 2011 až 2018

Postup pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré končí Podmienka
poskytnutia
finančného daru vo výške
Podiel zaplatenej dane, ktorý môže právnická osoba poukázať, ak splní podmienku poskytnutia finančného daru Podiel zaplatenej dane, ktorý môže právnická osoba poukázať, ak nesplní podmienku poskytnutia finančného daru
31. decembra 2010
a najneskôr
31. decembra 2011
0,5 % 2 % 1,5 %
najneskôr
31. decembra 2012
31. decembra 2013
31. decembra 2014
1 % 1,5 % 1 %
najneskôr
31. decembra 2015
31. decembra 2016
31. decembra 2017
31. decembra 2018
1,5 % 1 % 0,5 %
najskôr
31. decembra 2019

0,5 %

najskôr

31.decembra 2020

_

_

0,5%
 • podiel zaplatenej dane môže rozdeliť medzi viacerých prijímateľov,

 • minimálna výška pre jedného prijímateľa je najmenej 8,30 €

Kto je prijímateľom podielu zaplatenej dane?

Prijímateľom podielu zaplatenej dane je vždy len právnická osoba (nikdy nie fyzická osoba) uvedená v § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov, pričom týmto prijímateľom – právnickou osobou, môže byť:

 • občianske združenie – založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,

 • nadácia – založená podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,

 • neinvestičný fond – zriadený podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov,

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – vzniknutá podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,

 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti – vznik podľa § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností,

 • organizácia s medzinárodným prvkom – vznik podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1998 Z. z.,

 • Slovenský Červený kríž,

 • subjekty výskumu a vývoja – vznik podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

 • Protidrogový fond – zriadený zákonom č. 381/1996 Z. z. v znení zákona č. 168/2008 Z. z.,

 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy – zriadenýzákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – po prvýkrát je prijímateľom zaplatenej dane v roku 2011 za zdaňovacie obdobie roku 2010.

Účel použitia

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

 2. podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,

 3. poskytovanie sociálnej pomoci,

 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,

 5. podpora vzdelávania,

 6. ochrana ľudských práv,

 7. ochrana a tvorba životného prostredia,

 8. veda a výskum