Kódex HC Petržalka 2010

Na začiatku každej cesty je dobré a správne, aby sme vedeli, kde je náš cieľ? V našom klube ľadového hokeja je ním radosť z pohybu, kvalitné športové výkony a predovšetkým spokojná a súdržná komunita Petržalských Panterov. Veríme, že namiesto slov budeme hovoriť skutkami. Hockey club Petržalka 2010 je tu pre všetkých, ktorých neodradia prekážky a vedia čeliť výzvam. Vydali sme sa na ťažkú ale podnetnú cestu, na ktorej nám bude pomáhať  klubový Kódex. Každý veľký aj malý Petržalský Panter ho pozná a dôsledne  rešpektuje. Dodržiavanie o Kódexu všetkými jeho zložkami je základným predpokladom pre úspech celého klubu!

KÓDEX HOCKEY CLUB PETRŽALKA 2010 ©

I. Kódex 

1.1 Ľadový hokej je športová činnosť, ktorá zlepšuje kvalitu života a uľahčuje začlenenie jednotlivca do spoločnosti. Prispieva k rozvoju zdravého životného štýlu a rozvíja priateľské väzby medzi ľuďmi. Podporuje celkový vývoj osobnosti človeka, pričom ho vedie k sebapoznávaniu, rozvoju jeho špecifických vlastností a vedie ho k zmyslu pre súťaživosť, toleranciu a úctu k hodnotám.

1.2 Hockey club Petržalka 2010 o.z. je organizácia, ktorá si kladie za cieľ udržať kvalitu, čestnosť a bezúhonnosť ľadového hokeja v Slovenskej republike a v zahraničí. Ľadový hokej považuje za celospoločenský fenomén, ktorý pomáha k zmysluplnému aktívnemu a pasívnemu využívaniu voľného času a rozvíja v aktéroch a priaznivcoch ľadového hokeja pocit spolupatričnosti a hrdosti na svoju komunitu a vlasť.
1.3 Hockey club Petržalka 2010 o.z. sa pri svojej činnosti riadi týmto kódexom. Jeho základným princípom je dodržiavanie morálky a spoločensky akceptovaných modelov správania sa, ktoré dodržiavajú princíp fair play. Sú záväzné pre činnosť všetkých zložiek klubu ľadového hokeja, teda (i) vedenia klubu, (ii) trénerskej a vychovávateľskej zložky, (iii) hráčov, (iv) rodičov a (v) zmluvných partnerov klubu.
1.4 Kódex Hockey club Petržalka 2010 o.z. prezentuje morálny rámec na boj proti tlaku súčasnej modernej spoločnosti, ktorý narúša tradičné základy ľadového hokeja, ktorými sú princíp fair play, princíp športového ducha a princíp dobrovoľnosti.
II. Princíp fair play 
2.1 Princíp fair play je najvyšším záujmom a prioritou činnosti Hockey club Petržalka 2010 o.z., najmä vo vzťahu k detským a mládežníckym hokejistom a hokejistkám. Pod pojmom fair play klub ľadového hokeja rozumie dodržiavanie spoločenských pravidiel, priateľstvo, vzájomnú úctu a zachovávanie športového ducha. Je to spôsob myslenia a správania sa, ktorý vylučuje podvádzanie, doping, násilie vo všetkých formách, vykorisťovanie, nerovnosť príležitostí, neprimeraný tlak financií a korupciu.
2.2 Jednotlivé organizačné zložky Hockey club Petržalka 2010 o.z. budú vo svojej činnosti dôsledne dodržiavať princípy a zásady tohto kódexu v rámci svojej pôsobnosti.
III. Princíp rovnosti 
3.1 Všetky zainteresované strany vo svojej činnosti konajú tak, aby nikto nebol diskriminovaný zo žiadneho dôvodu, aby nikto nebol hanobený a ponižovaný. Za každých okolností musí byť zachovaná ľudská dôstojnosť ako v právach, tak i v povinnostiach.
 IV. Princíp lojality 
4.1 Všetci, ktorí sú zainteresovaní do činnosti klubu ľadového hokeja Hockey club Petržalka 2010 o.z. uplatňujú a dodržiavajú princíp lojality voči klubu a jeho organizačným zložkám, a to aj po ukončení svojej činnosti pre Hockey club Petržalka 2010 o.z. Princíp lojality je vecou osobnej cti každého, kto sa podieľa na činnosti klubu.
4.2 Princíp lojality znamená predovšetkým hrdosť na príslušnosť ku klubu, úcta ku klubovým symbolom, ochrana dobrého mena klubu, ochrana klubových symbolov, rešpektovanie interných pravidiel a pokynov klubu ohľadom prezentovania mena a symbolov klubu na verejnosti.

4.3 Všetky zložky, ktoré sú zainteresované do činnosti klubu ľadového hokeja Hockey club Petržalka 2010 o.z. rešpektujú zásadu dôvernosti informácií v zmysle interných pravidiel a dohôd Hockey club Petržalka 2010 o.z. Poskytovať informácie o činnosti klubu verejnosti sú oprávnené len osoby, ktoré sú na to určené vedením klubu Hockey club Petržalka 2010 o.z..

V. Vedenie klubu

5.1 Vedenie Hockey club Petržalka 2010 o.z. zabezpečí, aby všetci zainteresovaní, ktorým sú zverené deti a mládež, mali okrem osobnostných predpokladov aj vhodnú kvalifikáciu na ich výchovu a vzdelávanie. Je dôležité, aby rozumeli biologickým a mentálnym zmenám, ktoré súvisia s dospievaním a aby vedeli uplatňovať etické princípy pri rozvoji mladej osobnosti. Vedenie klubu ľadového hokeja bude dbať na to, aby boli v práci klubu uplatňované pozitívne príklady a bude presadzovať férové správanie sa  všetkých zúčastnených strán.

5.2 Reprezentuje navonok klub ľadového hokeja v zmysle platných stanov. Vystupuje voči orgánom a organizáciám verejnej správy, predstaviteľom mimovládnych organizácií, ako aj voči národným a medzinárodným subjektom apoliticky, s prísnym dodržiavaním pravidiel etiky. Pri svojej práci nezneužíva svoje postavenie a konanie je v súlade s pravidlami etiky a morálky, ako aj s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.3 Využije všetky prostriedky a možnosti, aby predchádzalo akémukoľvek diskriminačnému konaniu, a aby dodržalo uplatňovanie princípov stanovených týmto kódexom vo všetkých zložkách klubu.

5.4 Členovia vedenia klubu nesmú v súvislosti s výkonom svojej funkcie prijímať neoficiálne dary ani iné peňažné alebo nepeňažné zvýhodnenia. Ďalej nie je prípustné, aby členovia vedenia klubu prijímali neoprávnené výhody materiálnej alebo nemateriálnej povahy, ktoré by mohli ovplyvňovať plnenie ich povinností.

VI. Tréneri a vychovávatelia klubu

6.1 Tréneri a vychovávatelia zapojení do športovej a vzdelávacej činnosti v rámci klubu ľadového hokeja Hockey club Petržalka 2010 o.z. sa pri svojej činnosti riadia týmto kódexom. Tréneri sú vo svojej činnosti viazaní etickými princípmi pri výchove a vzdelávaní mladých športovcov s dôrazom na dodržiavanie zásady fair play.

6.2 Vo svojej činnosti uplatňujú progresívne metódy vedenia športovej prípravy a všeobecnej prípravy na všestranný rozvoj osobnosti mladého športovca. Organizujú a vedú tréningový proces pridelených družstiev. Vedú pridelené družstvo pri zápasoch, sú zodpovední za určovanie zostavy a nasadzovanie jednotlivých hráčov na zápasy. Pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné, tréneri nedoplňujú družstvo z hráčov iných kategórií, alebo dokonca z hráčov iných tímov. Tréneri a vychovávatelia dbajú na to, aby systematicky zvyšovali svoju odbornosť a tým zvyšovali kvalitu výchovného procesu v klube.

6.3 Kontrolujú správnosť súpisiek, platnosť hráčskych registrácií a lekárskych prehliadok členov svojich družstiev a zodpovedajú za správnosť týchto údajov počas celej sezóny.

6.4 V súvislosti s výkonom svojej funkcie nesmú prijímať neoficiálne dary ani iné peňažné alebo nepeňažné zvýhodnenia. Ďalej nie je prípustné, aby tréneri a vychovávatelia klubu prijímali neoprávnené výhody materiálnej alebo nemateriálnej povahy, ktoré by mohli ovplyvňovať plnenie ich povinností.

6.4 Nesmú vyvíjať neoprávnený nátlak a používať verbálne a neverbálne útoky na hráčov, ktoré by mohli narušiť výchovný proces a telesnú alebo duševnú integritu hráča/hráčky. Dbajú o zdravý fyzický a duševný rozvoj im zverených hráčov, vedú ich k dodržiavaniu správnej životosprávy, hygieny, regenerácie, rehabilitácie, športovej a spoločenskej etiky.

6.5 Pravidelne organizujú rodičovské združenia a informujú rodičov o športovej výkonnosti a iných otázkach spojených s výchovou mladých športovcov počas individuálnych konzultačných hodín. Zaujímajú sa pravidelne o prospech hráčov a ich pôsobenie v škole.
6.6 Dodržujú princíp lojality, princíp  kolegiality a podporujú svojich kolegov trénerov a vychovávateľov v ich profesionálnom raste.
VII. Hráči
7.1 Hráči/hráčky Hockey club Petržalka 2010 o.z. zachovávajú počas svojej aktívnej činnosti v klube princíp fair play, princíp lojality a princíp rovnosti. Sú hrdými reprezentantmi klubu a svojim prístupom k športovej a mimoškolskej činnosti šíria svoje dobré meno a dobré meno nášho klubu doma a v zahraničí.
7.2 Neprinášajú do priestorov zimného štadióna alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, alebo látky, ktoré sú vedené Antidopingovou agentúrou ako zakázané. Neužívajú ich ani ich nijakým spôsobom nepropagujú, pretože ich užívanie je v príkrom rozpore s ich športovým a ľudským presvedčením .
7.3 Nepoužívajú spoločensky nevhodné slovné útoky a gestá, ktoré znevažujú kamaráta – spoluhráča, protihráča, predstaviteľov klubu, predstaviteľov súperovho klubu, zástupcov slovenského alebo zahraničného hokejového zväzu, alebo akúkoľvek inú ľudskú bytosť. Prípadné spory a nedorozumenia v družstve riešia medzi sebou kamarátskym pohovorom v duchu hesla „ Rozprávajme sa spolu, nebime sa“.
7.4 Dbajú na čistotu a poriadok v priestoroch domovského zimného štadióna, najmä neznečisťujú steny, neničia zariadenie šatní a sociálnych priestorov, ako aj ostatných zariadení zimného štadióna. Nepožičiavajú si a nepoškodzujú hokejový výstroj a iný majetok svojich spoluhráčov, ako aj protihráčov. Svojou činnosťou sa naopak snažia o zveľadenie prostredia, v ktorom vykonávajú športovú a mimoškolskú činnosť. Starajú sa o čistotu a poriadok na štadióne a blízkych športoviskách, pretože tieto sú súčasťou športového zázemia klubu a slúžia všetkým Panterom, ako aj širokej verejnosti.
7.5 Počas tréningového procesu a zápasu nepoužívajú hráči/hráčky mobilný telefón ani žiadne iné elektronické zariadenia (napr. PSP, X Box, DVD, notebook, i-pod, tablet), iba ak takéto používanie schváli tréner. Rovnako si na tréningy a zápasy nenosia drahé hnuteľné veci a neprimerane vysoké finančné čiastky. Počas tréningov, sústredení a zápasov, ktoré sa konajú na domácom štadióne, ako aj mimo domovský štadión vždy dôsledne rešpektujú pokyny vedenia, svojho trénera a vedúceho družstva.
7.6 Ku svojim športovým a školským povinnostiam pristupujú zodpovedne s cieľom dosiahnuť vždy tie najlepšie výsledky. V rámci klubu rešpektujú autoritu vedenia, trénerov a vychovávateľov, ktorí im pomáhajú napredovať v ich športovej činnosti. Majú právo kedykoľvek sa opýtať v prvom rade svojho trénera alebo následne aj člena vedenia klubu na svoju športovú činnosť a strednodobú aj dlhodobú výkonnosť. Majú právo, aby im tréner zdôvodnil ich neúčasť na konečnej nominácii hráčov na prípravný alebo majstrovský zápas.
7.7  Hráči / hráčky Hockey club Petržalka 2010 o.z., majú právo uplatniť si špecifické výhody, ktoré im klub ľadového hokeja každoročne poskytne. Tieto výhody si môžu uplatniť len v prípade, že nedôjde zo strany hráča/hráčky k porušeniu tohto kódexu a ďalších vnútorných pravidiel klubu.
7.8 Petržalskí Panteri sú vzorom pre svoje okolie, a preto aj mimo areálu Hockey club Petržalka 2010 o.z. dodržiavajú princípy slušného správania sa. Sú priateľskí, disciplinovaní a nenarúšajú svojim správaním sa verejný poriadok. Uvedomujú si, že sú nositeľmi princípov olympijských myšlienok a reprezentujú svoju mestskú časť Petržalku, svoje mesto Bratislavu a svoju vlasť Slovenskú republiku.
VIII. Rodičia
8.1 Rodičia ako zákonní zástupcovia hráčov a hráčok Hockey club Petržalka 2010 o.z. dbajú o zdravie svojich detí. V spolupráci s klubom zabezpečujú pravidelnú dochádzku hráčov/hráčok ľadového hokeja na tréningový proces, prípravné a majstrovské zápasy, domáce a medzinárodné turnaje.
8.2 V zmysle platných predpisov Slovenského zväzu ľadového hokeja v spolupráci s klubom zabezpečia, že hráči/hráčky najmenej jedenkrát do roka absolvujú lekárske vyšetrenia na zistenie ich aktuálneho stavu a prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke. V súčinnosti s klubom zabezpečujú podklady potrebné pre administratívne úkony klubu súvisiace s ich dieťaťom.
8.3 Zúčastňujú sa rodičovských združení a majú právo aktívne sa podieľať na činnosti klubu v rámci Komisie rodičov a priateľov klubu. Príspevkami na športovú činnosť a inými peňažnými a nepeňažnými vkladmi podporujú činnosť klubu.
8.4 Rešpektujú autoritu trénera a nijakým spôsobom nezasahujú do tréningového procesu a do nominácie hráčov/hráčok na zápasy. Rodičia nezasahujú do priebehu zápasu, počas zápasu neradia hráčom/hráčkam ako majú hrať. Nevyvíjajú na trénerov a vedenie klubu neoprávnený nátlak a nepoužívajú verbálne a neverbálne útoky na trénerov, ktoré by mohli narušiť výchovný proces a činnosť v jednotlivých družstvách klubu. Pokiaľ majú akékoľvek výhrady, riešia ich najprv s hlavným trénerom, následne s vedením klubu.
8.5 Nenútia svoje deti, aby športovali proti svojej vôli a nekompenzujú si prostredníctvom svojich detí vlastné nenaplnené športové ambície. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie. Svoje dieťa pochvália za jeho športové úsilie a vždy vyzdvihnú, čo sa dieťaťu pri pobyte na ľade podarilo.
8.6 Sú zodpovední za hokejový výstroj, ktorí zabezpečujú v súčinnosti s klubom tak, aby bol vhodný a bezpečný pre hráča/hráčku počas celej sezóny.
8.7 Nevstupujú do šatne (s výnimkou vedúceho družstva a rodičov hráčov do 9 rokov), nevstupujú do priestorov striedačiek, trestných lavíc a kabíny časomeračov počas tréningového procesu ani počas zápasov. Neprehliadajú a neospravedlňujú priestupky svojho dieťaťa, nezasahujú do odborných záležitostí vnútri klubu a nesnažia sa uprednostniť svoje dieťa za každú cenu.
8.7 Sú prirodzenými vzormi svojich detí, a preto by sa mali za každých okolností zdržať všetkých nevhodných verbálnych a neverbálnych prejavov na adresu rozhodcov, hráčov/hráčok Hockey club Petržalka 2010 o.z., hráčov/hráčok súpera a fanúšikov súpera počas zápasu. Podporujú princíp fair play a povzbudzujú Panterov v ich snažení. Keď chcú ukázať deťom tímový duch, sami im to v hľadisku spolu s ďalšími rodičmi spoločným fandením ukazujú.
8.8 Majú nárok na úplné a pravidelné informovanie o športovej činnosti svojho dieťaťa a o činnosti klubu, majú nárok na všestrannú športovú prípravu svojho dieťaťa a kvalitný výchovno-vzdelávací mimoškolský proces.
IX. Zmluvní partneri klubu
9.1 Zmluvní partneri klubu berú na vedomie princípy, ktorými sa riadi činnosť Hockey club Petržalka 2010 o.z. Svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju ľadového hokeja v Zadunajsku a podporujú zdravý životný štýl mladých ľudí.
9.2 Rešpektujú organizačné členenie, kompetencie a vnútorné pravidlá klubu, ktoré zabezpečujú riadnu činnosť klubu. Zabezpečujú kontrolný mechanizmus vo vzťahu ku výkonu kompetencií zástupcami klubu voči hokejovej verejnosti, ktorá sa angažuje v rámci činnosti Hockey club Petržalka 2010 o.z..

9.3 Rešpektujú celkovú stratégiu činnosti klubu a uplatňujú len také modely spolupráce, ktoré nenarušia ich vzájomný vzťah s klubom. Pri uplatňovaní svojich práv a povinností dôsledne komunikujú so zodpovednými zástupcami klubu. Pri vzniku akýchkoľvek sporov sa tieto prednostne snažia vyriešiť formou dohody a zmieru.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tento Kódex bol prijatý Správnou radou klubu dňa 1.2.2013 a vyjadruje zásady a postoje klubu, ktorými sa Hockey club Petržalka 2010 o.z. bude dôsledne riadiť vo svojej činnosti.

10.2 Princípy zakotvené v tomto Kódexe sú záväzné pre všetky zložky, ktorých sa týka, a ktoré sú v ňom explicitne uvedené. Prípadné spory vo výklade jednotlivých ustanovení Kódexu bude riešiť spoločne Správna rada a Dozorná rada klubu.

10.3 Kódex činnosti Hockey club Petržalka 2010 o.z. je verejne prístupný dokument, ktorý má za cieľ zlepšiť činnosť klubu. Zmeny a doplnenia Kódexu je možné urobiť na základe dodatku ku Kódexu, ktorý bude do neho zapracovaný vo forme úplného nového znenia Kódexu.

10.4 Kódex činnosti Hockey club Petržalka 2010 o.z. je platný dňom jeho prijatia Správnou radou a účinný dňom zverejnenia na internetovej stránke klubu www.hcpetrzalka.sk.

 

Bratislava, dňa 1.2.2013

 

Hockey club Petržalka 2010 o.z. ©

JUDr. Lukáš Machala, prezident

Ing. Jozef Pinček, viceprezident

Ing. Martin Pinček, viceprezident

 

Tento Kódex je duševným vlastníctvom Hockey club Petržalka 2010 o.z. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie a zverejňovanie bez písomného súhlasu klubu je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.