Platba za športovú činnosť / Registrácia

Príspevok na športovú činnosť klubu Hockey club Petržalka 2010 o.z. za jeden mesiac je na obdobie august 2022 až jún 2023 určený podľa vekovej kategórie nasledovne:

predprípravka 0-1-2: 80,- €  (september 2022 – jún 2022)

predprípravka 3: 90,- €  (september 2022 – jún 2023)

prípravka 4: 90,- € (september 2022 – jún 2023)

dorast:  130,- € (september 2022 – jún 2023)  POZOR: v mesiaci AUGUST 2022 to je 100 €

Peniaze prosím poukazujte hotovostným vkladom alebo bezhotovostne na č. účtu SK80 5600 0000 0086 4326 6001, Prima banka Slovensko a.s., konštantný symbol – 0308, popis transakcie – meno dieťaťa a hráčsku kategóriu, príklad: Miroslav Fečko, 8-9.

Úhrada za športovú činnosť sa vykoná prosíme vykonať v nasledovných termínoch:

25.8.2022 za mesiac august 2022 (100 kategória dorast)

——————————————————————————————————————————————

15.9.2022 za mesiac september 2022

kategória 0-1-2 80,  kategória 3-4 90,  kategória dorast 130 €

15.10.2022 za mesiac október 2022

kategória 0-1-2 80 €,  kategória 3-4 90 €,  kategória dorast 130 €

15.11.2022 za mesiac november 2022

kategória 0-1-2 80, kategória 3-4 90, kategória dorast 130 €

15.12.2022 za mesiac december 2022

kategória 0-1-2 80, kategória 3-4 90,  kategória dorast 130 €

15.1.2023 za mesiac január 2023

kategória 0-1-2 80, kategória 3-4 90, kategória dorast 130 €

15.2.2023 za mesiac február 2023

kategória 0-1-2 80, kategória 3-4 90, kategória dorast 130

15.3.2023 za mesiac marec 2023

kategória 0-1-2 80, kategória 3-4 90, kategória dorast 130

15.4.2023 za mesiac apríl 2023:

kategória 0-1-2 80, kategória 3-4 90, kategória dorast 130

15.5.2023 za mesiac máj 2023

kategória 0-1-2 80, kategória 3-4 90, kategória dorast 130 €

15.6.2023 za mesiac jún 2023

kategória 0-1-2 80, kategória 3-4 90, kategória dorast 130 €

 

V prípade, že dieťa (nový hráč) začne so športovou prípravou počas sezóny, zaplatí časť za zvyšok sezóny, počas ktorej absolvuje športovú prípravu. Jej výšku určí vedenie klubu.

V prípade, že náš klub navštevujú súrodenci, má každý z nich 15 % zľavu z príspevku na športovú činnosť počas celej sezóny.

UPOZORNENIE: Platba za športovú činnosť je nevratná, s výnimkou prípadov dlhodobej PN potvrdenej lekárom (viac ako 2 mesiace). V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!

Hockey club Petržalka 2010  – registrácia hráča/hráčky

Každé dieťa po dovŕšení 6 roku má byť v zmysle Registračného poriadku SZĽH riadne registrované v klube ľadového hokeja, ktorý je riadnym členom SZĽH.

Pre účely registrácie Vášho dieťaťa v HC Petržalka 2010 Vás preto chceme požiadať, aby ste priniesli potrebné podklady do dátumu, ktorý určí tréner kategórie, najneskôr však do 7 dní odo dňa, kedy dostanete od klubu registračnú kartu SZĽH.

Potrebné podklady:
1. notársky overený rodný list (ten sa vám po ukončení registrácie vráti),

2. fotografiu 1 ks v rozmere 3 cm x 3,5 cm, (na fotografii musí byť z druhej strany napísané meno hráča/hráčky)

3. vyplnená registračná karta z oboch strán, vrátane potvrdenia o návšteve školy (predškolského zariadenia) akú triedu dieťa navštevuje

4. registračný poplatok 3,- EUR
Všetky podklady spolu uložte do euroobalu a prineste trénerovi alebo vedúcemu družstva.

Ako správne vyplniť registračnú kartu SZĽH:
Meno, Priezvisko dieťaťa, Bydlisko, PSČ, Miesto narodenia, Rodné čislo
Evidenčné číslo klubu: 133
IČO: 42 184 258
Za klub: HC PETRŽALKA 2010
Podpis hráča: podpisuje sa dieťa
Podpis rodiča
Dátum: PROSÍME NEVYPISOVAŤ (dopíše ho Matrika SZĽH)

Potvrdenie o návšteve školy: meno+názov a sídlo školy + určenie školského ročníka na hokejovú sezónu,  vždy treba určovať ročník hráča od septembra prebiehajúceho kalendárneho roku + podpis štatutára školy, škôlky.

——————————————————————————————————–
 Hockey club Petržalka 2010 o.z. spracováva osobné údaje, ktoré sú dobrovoľne poskytnuté hráčmi, rodičmi, trénermi, funkcionármi, návštevníkmi a inými osobami v priestoroch zimného štadióna Petržalka-Ovsište, M.C.Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava. Tieto osobné údaje sú využívané len za účelom, na ktorý boli poskytnuté a to najmä pre potreby členstva v klube ľadového hokeja, činnosti klubu, zverejnenia, reklamy a marketingu klubu ľadového hokeja Hockey club Petržalka 2010 o.z. Vyplnením dotazníkov, formulárov, tlačív Hockey club Petržalka 2010 o.z.  ste udelili výslovný súhlas Hockey club Petržalka 2010 o.z., M.C.Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava, IČO: 42 184 258,  na spracovanie Vami predložených osobných údajov v  dotazníkoch, formulároch, tlačivách, listoch, emailovej korešpondencii alebo inak poskytnutých klubu ľadového hokeja Hockey club Pertržalka 2010 o.z. (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo,  email), a to na nevyhnutnú dobu až do odvolania, pre vyššie uvedené účely.