Projekty

Projekty

Hockey club Petržalka 2010 chce podporovať zdravý životný štýl obyvateľov Petržalky a tiež prispieť k zlepšeniu výkonnostnej úrovne mladých slovenských hokejistov a hokejistiek. Preto sa rozhodol popri klasickej športovej činnosti rozvíjať aj nasledovné aktivity:

 

1. Slovenská brankárska akadémia – celoročná medzinárodná škola hokejového brankára, ktorá vzniká pre potreby začínajúcich, ako aj aktívnych brankárov ľadového hokeja. Cieľom brankárskej akadémie je systematická práca na zdokonaľovaní sa v hre hokejového brankára, ktorá je v systéme ľadového hokeja vysoko špecifická. Hokejový brankár je akýmsi družstvom v družstve, preto jeho cieľavedomá a profesionálna výchova v každom veku jeho aktívnej činnosti je podstatná pre napredovanie a trvalé zlepšovanie výkonnosti.

Po absolvovaní špecializovaných tréningov, alebo sústredení by mali účastníci brankárskej akadémie vedieť lepšie využívať svoje teoretické a praktické vedomosti, ktoré nadobudnú v tréningovom procese našej akadémie v reálnych herných činnostiach na ľade. Rovnako by si mali zlepšiť návyky v oblasti životosprávy, vedieť lepšie analyzovať svoju hru, hru svojich spoluhráčov v tíme, ako aj hru protihráčov pre dosiahnutie lepšieho výkonu v hokejovej bráne. Obsahom brankárskej akadémie sú špecializované praktické tréningové jednotky na ľade, na špeciálnom brankárskom trenažéri, ako aj mimo ľadu. Súčasťou výchovy brankárov v ľadovom hokeji sú aj špecializované prednášky a semináre z oblasti teoretickej prípravy brankára ľadového hokeja. Brankárska akadémia bude pri svojej činnosti úzko spolupracovať s odborníkmi z oblasti zdravej výživy, športovej medicíny, športovej psychológie a športového manažmentu.

2. Škola korčuľovania – je spoločný projekt Hockey club Petržalka 2010 a školy korčuľovania vedenej skúsenými trénermi. Hokejový klub v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Petržalka plánuje dlhodobo využívať priestor zimného štadióna na ul. M.C.Sklodowskej v Petržalke na organizovanie školy korčuľovania počas výchovného a vyučovacieho procesu detí z materských, základných škôl, prípadne stredných škôl okresu Bratislava V. Škola korčuľovania by mala prebiehať najmä v mesiacoch október až apríl, počas školského roku. Výučba korčuľovania (základný a zdokonaľovací kurz) bude v skupinách maximálne po 40 detí na jednu hodinu. Organizátor zabezpečí vhodné materiálne a metodické podmienky pre odbornú výučbu korčuľovania čo najväčšieho počtu detí a mládeže, vrátane možnosti požičiavania korčúľ pre deti, ktoré ich nemajú. Rovnako plánujeme zaviesť možnosť výučby korčuľovania rodičov s deťmi, ako aj kurzy korčuľovania pre dospelých.

3. Hokejový trenažér – je projekt, ktorý má zabezpečiť komplexnú výchovu hráčov a brankárov ľadového hokeja. Jeho prevádzkovateľom je spoločnosť HDC Slovakia s.r.o., ktorá úzko spolupracuje s našim klubom.  Hokejový trenažér obsahuje komponenty, ktoré vo svete hráči a brankári používajú na zdokonaľovanie svojej športovej činnosti. Súčasťou trenažéra bude aj analýza videozáznamu tréningového procesu hokejového hráča a brankára.

4. Športové hokejové triedy – tzv. ŠHT sa v minulosti zaslúžili o rast našich najlepších hokejistov. V posledných rokoch žiaľ nastal trend, kedy rodičia malých hokejistov odmietajú dať deti do špecializovaných športových tried. Následkom toho je znižujúci sa počet mladých hokejistov a s tým aj znižujúca sa kvalita slovenského ľadového hokeja. Náš klub v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka sa snaží postupnými krokmi obnoviť dôveru rodičov v špecializovaný pedagogický proces v športových hokejových triedach tak, aby sme už v školskom roku 2015/2016 mohli otvoriť prvú športovú hokejovú triedu v Petržalke a začať budovať kvalitný výchovný a vzdelávací proces pre mladých hokejistov a hokejistky.

5. Mimoškolská činnosť detí náš športový klub je presvedčený o tom, že dobrými športovcami sa môžu stať len všestranne zameraní ľudia. Preto budeme v spolupráci s verejnosťou dbať o mimoškolskú výchovu hráčov a hráčok Hockey club Petržalka 2010, ako aj širšieho okruhu detí a mládeže, ktoré sa budú chcieť zapojiť do našej športovej rodiny. Medzi naše aktivity bude patriť organizovanie denných letných a zimných táborov pre deti s rôznym zameraním, poznávacie zájazdy na Slovensku a v zahraničí, výchovno-vzdelávacie aktivity v detskom klube, ako aj teoretická príprava a výchova hráčov ľadového hokeja prostredníctvom zábavných, no poučných prednášok a seminárov z oblasti športu a spoločenských vied. Rovnako nezabudneme ani na zlepšovanie sa detí vo vybraných cudzích jazykoch a ich zdokonaľovanie sa v cudzojazyčnej športovej terminológii.

6. Tréningy ľadového hokeja pre amatérskych hráčov – Hockey club Petržalka 2010 prichádza s ponukou pre amatérskych hráčov ľadového hokeja zlepšiť svoje korčuliarske schopnosti a hokejové zručnosti na špecializovaných tréningoch. Prípravu na ľadovej ploche budú viesť licencovaní tréneri Hockey club Petržalka 2010 počas celej sezóny (10 mesiacov) minimálne 2 x do týždňa. Základný tréningový cyklus tvorí 10 tréningových jednotiek. Maximálny počet hráčov, ktorí sa môžu zapísať do tréningového cyklu je 20 hráčov, minimálny počet je 15 hráčov (bez brankárov).