Športové hokejové triedy

HC Petržalka 2010 v spolupráci s ZŠ Dudova otvárajú prvú hokejovú triedu pre 5. ročník. Príďte v apríli na druhé kolo prijímačiek!

Výber chlapcov a dievčat do športovej hokejovej triedy

V školskom roku 2014/2015 otvárame prvú hokejovú triedu v Petržalke pre 5.ročník. Mgr. Hana Závodná, riaditeľka Základnej školy Dudova 2, 85102 Bratislava vydáva nasledovné podmienky pre prijatie do športovej triedy so zameraním na ľadový hokej.

 

Termín: 19.2.2014 (streda) od 15.00 – 17.30, náhradný termín 30.4.2014 (streda) od 15.00 – 17.30
Miesto: Základná škola Dudova 2 (veľká telocvičňa)

 

Podmienky prijatia:

 

a) záujemcovia o športovú triedu so zameraním na ľadový hokej môžu byť chlapci a dievčatá, ktorí v školskom roku 2013/2014 sú žiakmi 4. ročníka a prijímacieho konania sa zúčastnia so zákonným zástupcom

 

b) žiadosť zákonného zástupcu a súhlas zákonných zástupcov so zaradením žiaka do športovej triedy so zameraním na ľadový hokej. Na tomto odkaze si môžete stiahnuť vzor žiadosti a vzor súhlas rodičov:

Ziadost o prijatie

Suhlas so zaradením

 

c) úspešné absolvovanie motorických testov všeobecnej pohybovej výkonnosti

  • beh na 20 m, faktor lokomočnej rýchlosti
  • skok do diaľky z miesta – faktor odrazových sily dolných končatín
  • hod 2kg plnou loptou – faktor dynamickej sily horných končatín
  • člnkový beh 6×9 m – faktor akceleračnej rýchlosti
  • prekážková dráha – faktor obratnosti

 

d) potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača

 

e) záujem o ľadový hokej

 

Na výber si so sebou prineste vhodné športové oblečenie a športovú obuv do telocvične.

 

Po splnení jednotlivých podmienok prijatia – písmeno a) až e) do športových tried so zameraním na ľadový hokej budú rodičia písomne informovaní vydaním rozhodnutia riaditeľom školy.