Platba za športovú činnosť / Registrácia

Príspevok na športovú činnosť klubu Hockey club Petržalka 2010 o.z. za jeden mesiac je na obdobie august 2016 až jún 2017 určený podľa vekovej kategórie nasledovne:

predprípravka 0-1-2: 55,- €, od 1.11.2016 60

predprípravka 3: 60,- €,

prípravka 4 60,- €

prípravka 5 85,- €,

mladší žiaci 6-7 : 85,- €,

starší žiaci 8-9:  85,- € ,

dorast :  100

Peniaze prosím poukazujte hotovostným vkladom alebo bezhotovostne na č. účtu SK80 5600 0000 0086 4326 6001, Prima banka Slovensko a.s., konštantný symbol – 0308, popis transakcie – meno dieťaťa a hráčsku kategóriu, príklad: Miro Satan, 8-9.

Úhrada za športovú činnosť sa vykoná prosíme vykonať v nasledovných termínoch:

20.9.2016 za mesiace august 2016, september 2016 a október 2016 (kategórie 0-1-2 + 3-4 iba: za september 2016 a október 2016)

kategória 0-1 -2 110 € (september 2016 a október 2016), kategória 3-4 120 (september a október 2016), kategória 5-6  255€ (august 2016 až október 2016) , kategória 7-8 255 € (august 2016 až október 2016), dorast 300 (august – október 2016)

15.11.2016 za mesiace november 2016 a december 2016

kategória 0-1-2 120 €, kategória 3-4 120 €, kategória 5-6 170 € , kategória 7-8 170 €, kategória dorast 200 €

15.1.2017 za mesiace január 2017 a február 2017

kategória 0-1-2 120 €, kategória 3-4 120 €, kategória 5-6 170 € , kategória 7-8 170 €, kategória dorast 200 €

15.3.2017 za mesiace marec 2017 a apríl 2017

kategória 0-1-2 120 €, kategória 3-4 120 €, kategória 5-6 170 € , kategória 7-8 170 €, kategória dorast 200 €

10.5.2017 za mesiace máj 2017 a jún 2017

kategória 0-1-2 120 €, kategória 3-4 120 €,  kategória 5 170 €, kategória 6-7 170 €, kategória 8-9 170 €, dorast 200 €

V prípade, že dieťa začne so športovou prípravou počas sezóny, zaplatí alikvotnú časť za časť sezóny, počas ktorej absolvuje športovú prípravu.

V prípade, že náš klub navštevujú súrodenci, má každý z nich 15 % zľavu z príspevku na športovú činnosť počas celej sezóny.

UPOZORNENIE: Platba za športovú činnosť je nevratná, s výnimkou prípadov dlhodobej PN potvrdenej lekárom (viac ako 2 mesiace). V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!

Hockey club Petržalka 2010  – registrácia hráča/hráčky

Každé dieťa po dovŕšení 6 roku má byť v zmysle Registračného poriadku SZĽH riadne registrované v klube ľadového hokeja, ktorý je riadnym členom SZĽH.

Pre účely registrácie Vášho dieťaťa v HC Petržalka 2010 Vás preto chceme požiadať, aby ste priniesli potrebné podklady do dátumu, ktorý určí tréner kategórie, najneskôr však do 7 dní odo dňa, kedy dostanete od klubu registračnú kartu SZĽH.

Potrebné podklady:
1. notársky overený rodný list (ten sa vám po ukončení registrácie vráti),

2. fotografiu 1 ks v rozmere 3 cm x 3,5 cm, (na fotografii musí byť z druhej strany napísané meno hráča/hráčky)

3. vyplnená registračná karta z oboch strán, vrátane potvrdenia o návšteve školy (predškolského zariadenia) akú triedu dieťa navštevuje

4. registračný poplatok 3,- EUR
Všetky podklady spolu uložte do euroobalu a prineste trénerovi alebo vedúcemu družstva.

Ako správne vyplniť registračnú kartu SZĽH:
Meno, Priezvisko dieťaťa, Bydlisko, PSČ, Miesto narodenia, Rodné čislo
Evidenčné číslo klubu: 133
IČO: 42 184 258
Za klub: HC PETRŽALKA 2010
Podpis hráča: podpisuje sa dieťa
Podpis rodiča
Dátum: PROSÍME NEVYPISOVAŤ (dopíše ho Matrika SZĽH)

Potvrdenie o návšteve školy: meno+názov a sídlo školy + určenie školského ročníka na hokejovú sezónu,  vždy treba určovať ročník hráča od septembra prebiehajúceho kalendárneho roku + podpis štatutára školy, škôlky.

——————————————————————————————————–
 Hockey club Petržalka 2010 o.z. spracováva osobné údaje, ktoré sú dobrovoľne poskytnuté hráčmi, rodičmi, trénermi, funkcionármi, návštevníkmi a inými osobami v priestoroch zimného štadióna Petržalka-Ovsište, M.C.Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava. Tieto osobné údaje sú využívané len za účelom, na ktorý boli poskytnuté a to najmä pre potreby členstva v klube ľadového hokeja, činnosti klubu, zverejnenia, reklamy a marketingu klubu ľadového hokeja Hockey club Petržalka 2010 o.z. Vyplnením dotazníkov, formulárov, tlačív Hockey club Petržalka 2010 o.z.  ste udelili výslovný súhlas Hockey club Petržalka 2010 o.z., M.C.Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava, IČO: 42 184 258,  na spracovanie Vami predložených osobných údajov v  dotazníkoch, formulároch, tlačivách, listoch, emailovej korešpondencii alebo inak poskytnutých klubu ľadového hokeja Hockey club Pertržalka 2010 o.z. (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo,  email), a to na nevyhnutnú dobu až do odvolania, pre vyššie uvedené účely.